Home
Gestalt-therapie
Lichaamswerk
Je adembeweging
Ervaringen
Wie ben ik?
Tarieven
Privacy regelement
Contactformulier

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

 Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik

 

● Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens,

● Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

● Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of

bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete

toestemming.

● Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

● Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard mits anders overeengekomen met u.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorg nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

• de kosten van het consult

 

Deze persoonsgegevens leg ik vast in het cliëntendossier.

 

Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres.

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere

persoonsgegevens vast:

 

Godsdienst of levensovertuiging;

Gezondheid;

Zaken m.b.t. de seksualiteit;

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren

Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een (medisch) dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). In overleg of op verzoek van de cliënt kan de termijn worden aangepast.

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.  

Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake. Deze informatie ligt ook vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.

 

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden

Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is

 

Ik werk niet met leveranciers waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

 

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat ik direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra ik een ernstig datalek hebben. Ik hoef een datalek alleen te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan ofwel onrechtmatigeverwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang (gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en ik geen controle heb over wat diegene met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen

 

Ondertekening en datum:

E. Fronczek, 15-05-2018

 

                                                                                                                                                                                                 

 

Top
praktijk@gestalt-lichaamswerk.nl: 06-26706979